עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

14.6.04

ביטוי השבוע: טול קורה מבין עיניך

טוֹל קורה מבין עיניך


מעניין לעניין באותו העניין.

בביטוי זה משתמשים כתשובה מחודדת למי שהוכיח אחרים על מעשים ושגיאות שאף הוא עצמו עשה.
מקור: "תמהני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו: טול קיסם מבין שִניך, אמור לו: טול קורה מבין עיניך" (ערכין טז).
יש המשתמשים גם בציטוט "טול קיסם מבין שניך" ולו בבדיחות הדעת.

4 תגובות

Blogger Unknown כתב

כמדומני שהמקור היותר מדוייק לניב זה הוא מדרשו של ר' יוחנן במסכת בבא בתרא (טו ע"ב):
אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב "ויהי בימי שפוט השופטים"? דור שנשפט שופט את שופטיו; אומר לו: "טול קיסם מבין שיניך". אומר לו: "טול קורה מבין עיניך".
המקור של הגמרא במסכת ערכין הוא ברייתא מתורת כהנים (ספרא, פרשת קדושים, פרק יט) אשר בכל הנוסחאות שמצאתי, דברי רבי טרפון נאמרו כשלעצמם בלי הדוגמא המובאת בתלמוד הבבלי. מה שגורם לי לחשוב שהמשפט "טול קיסם וכו'", אינו מקורי במסכת ערכין, אלא הוספה מאוחרת יותר, אם כי כל כתבי היד של התלמוד הבבלי שמצאתי גורסים את המשפט הנוסף (א"ל טול קיסם וכו').

12:16 לפנה״צ  
Blogger יונתן לוקימסון כתב

המקור לביטוי הוא בברית החדשה, במתי ז': איך תאמר לאחיך הנח לי להוציא את הקיסם מעינך? צבוע! הוצא תחילה את הקורה מעינך.

6:25 אחה״צ  
Anonymous אנונימי כתב

אתה לא סותם את הפה הגדול שלך== טול קיסם מבין שיניך- תוציא את המקל שמחזיק לך את הפה פתוח.
ואתה חמדן ,חטטן יש לך עיינים גדולות , טול קורה מבין עיניך- שמחזיקה את עפעפיך פתוחים .

אהוד הלפרין חיפה

7:56 אחה״צ  
Blogger Unknown כתב

פירוש יפה

10:14 לפנה״צ  

פרסום תגובה

<< Home