עברית שפה קשה

עברית, בדגש קל על עברית מדוברת בת זמננו

14.6.04

לחסידי הניקוד

בעברית אפשר להשתמש בשורשים במגוון של משקלים ופעלים, ולעיתים מתקבלות מילים דומות מאוד בעלות משמעויות שונות. הנה דוגמא.

ניתן לומר: "לא רכשנו את הבית שהוצע לנו, היות שהוא היה קטן". המילה "קטן" משמשת כשם תואר המתאר את הבית.

אולם ניתן בעברית גם לומר, "יריד הספרים קטן במהלך השנים". משמעות הבמשפט היא שיריד הספרים "הלך ונעשה קטן". המילה "קטן" משמשת כפועל בבניין פעל ("קל") גוף שלישי ("נסתר") בזמן עבר.

חובבי הניקוד יזדרזו לציין שניתן להבחין בין שני השימושים היות שהמילה קטן, למרות ההגיה הזהה, מנוקדת בצורה שונה בשני המקרים. האם אתם יודעים כיצד יש לנקד בכל מקרה?

תשובה בהמשך היום...

תוספת: קָטָן - ההיפף של 'גדול' ואילו קָטַן משמעו 'נעשה קָטָן יותר'.